Sri Vyasa Puja Celebration


Kiev

December 14th, 2008
From Kiev, the Ukraine


 

Lakshmi Kanti Didi, Lila Sundari Didi, and Indukanti Didi.

 

 

Ananda Vardhan Prabhu Brahmachari reads during the class.

 

Ray Raman Prabhu, Krishna Sharan Prabhu,
Mahadev Prabhu (with a camera), and Lakshmi Kanti Didi.

 

Ray Raman Prabhu, Achyuta Krishna Prabhu,
Vrajeshwar Prabhu, little Arjuna, Tapanamishra Prabhu.

 

Vrajeshwar Prabhu.

 

Madhuradyuti Prabhu

 

 

 

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | What's New?
Sri Chaitanya Saraswat Math, Russia
http://harekrishna.ru | Email us